Placa amb cants rebaixats, hidrofugada

​

​

Per envans interiors, mur integral, sales humides (banys, cuines, piscines, etc.), i en qualsevol divisió interior-exterior (envans i sostres), on es requereixi un acabat d'alta qualitat, fins Q4, gràcies als seus cants rebaixats ; o on es necessiti protecció especial al contacte permanent amb l'aigua, a l'estar, a més, hidrofugada.

Producte idoni tant per a l'obra nova com per a la rehabilitació

 

A més de les importants característiques ant-humitat, la incombustibilitat, l'aïllament acústic i tèrmic, la seva resistència als impactes i a les ratllades, suport per grans càrregues, entre d'altres, converteixen les plaques de ciment en el líder en qualitat per a la construcció en sec d'altes prestacions

 

Les plaques, a més, en tenir major densitat i l'haver estat sotmeses a autoclau, amb menys gruix aporten unes prestacions iguals o superiors a altres de major secció.

 

Curvatura: les plaques es poden corbar fins a un radi de 1m, permetent una alta llibertat creativa en el disseny de la façana o bé en la rehabilitació de les existents

 

Preparades per ser pintades i altres tipus d'acabat

 

Aquests avantatges fan de Z-liner la millor alternativa per a la substitució de les plaques de guix en edificis que, per les seves característiques, requereixin solucions d'altes prestacions

 

Certificacions:

D'acord amb la norma europea EN 12467, sobre Plaques planes de ciment reforçat amb fibres: marcatge CE

 

Certificació ecològica EPD (Declaració Mediambiental del Producte) i LCA (Avaluació del cicle de vida)

 

Resistència al foc:

Classificació europea de reacció al foc dels materials segons EN13501-1 Euro classe: CLASSE A1 NO COMBUSTIBLE, sense contribució en grau màxim al foc.

 

Aquestes són algunes de les solucions amb una sola placa per cada costat de la paret. Si en el projecte es requereixen prestacions superiors, també podem oferir-li alternatives amb doble placa, en cada costat, amb diferents resistències al foc R-60,  R-90 i R-120

Característiques

• Resistència al foc - Classe "A1". no combustible

• Altament resistent a l'atac de podridura, tèrmits i rosegadors i la majoria dels agents químics

• Resistent a canvis climàtics i inclemències

• Estructuralment fort

• Substrat ideal per a diversos tipus de recobriment

• Facilitat de manipulació i ràpida instal·lació

• Adequat per a tot tipus d'acabat decoratiu

Descripció

​

Permet diferents tipus d'acabat: pintat, paper pintat, fusta i qualsevol tipus d'enrajolat

​

Per a més informació tècnica, es recomana la descàrrega dels catàlegs:

Segueix-nos

Este sitio web utiliza cookies. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.