Placa amb cants rebaixatsPer envans interiors, mur integral, sales humides (banys, cuines, piscines, etc.), i en qualsevol divisió interior-exterior (envans i sostres), on es requereixi un acabat d'alta qualitat, fins Q4, gràcies als seus cants rebaixats ; o on es necessiti protecció especial al contacte permanent amb l'aigua, a l'estar, a més, hidrofugada.

Aquestes són algunes de les solucions amb una sola placa per cada costat de la paret. Si en el projecte es requereixen prestacions superiors, també podem oferir-li alternatives amb doble placa, en cada costat, amb diferents resistències al foc R-60,  R-90 i R-120

‍Característiques

‍• Resistència al foc - Classe "A1". no combustible

‍• Altament resistent a l'atac de podridura, tèrmits i rosegadors i la majoria dels agents químics

‍• Resistent a canvis climàtics i inclemències

‍• Estructuralment fort

‍• Substrat ideal per a diversos tipus de recobriment

‍• Facilitat de manipulació i ràpida instal·lació

‍• Adequat per a tot tipus d'acabat decoratiu

‍Descripció

  • ‍• Superfície llisa
  • ‍• Hidrofugada
  • ‍• Cants rebaixats


Producte idoni tant per a l'obra nova com per a la rehabilitació


A més de les importants característiques ant-humitat, la incombustibilitat, l'aïllament acústic i tèrmic, la seva resistència als impactes i a les ratllades, suport per grans càrregues, entre d'altres, converteixen les plaques de ciment en el líder en qualitat per a la construcció en sec d'altes prestacions


Les plaques, a més, en tenir major densitat i l'haver estat sotmeses a autoclau, amb menys gruix aporten unes prestacions iguals o superiors a altres de major secció.


Curvatura: les plaques es poden corbar fins a un radi de 1m, permetent una alta llibertat creativa en el disseny de la façana o bé en la rehabilitació de les existents


Preparades per ser pintades i altres tipus d'acabat


Aquests avantatges fan de Z-liner la millor alternativa per a la substitució de les plaques de guix en edificis que, per les seves característiques, requereixin solucions d'altes prestacions


Certificacions:

D'acord amb la norma europea EN 12467, sobre Plaques planes de ciment reforçat amb fibres: marcatge CE


Certificació ecològica EPD (Declaració Mediambiental del Producte) i LCA (Avaluació del cicle de vida)


Resistència al foc:

Classificació europea de reacció al foc dels materials segons EN13501-1 Euro classe: CLASSE A1 NO COMBUSTIBLE, sense contribució en grau màxim al foc.


Permet diferents tipus d'acabat: pintat, paper pintat, fusta i qualsevol tipus d'enrajolat


‍Per a més informació tècnica, es recomana la descàrrega dels catàlegs:

Segueix-nos

Este sitio web utiliza cookies. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.