Placa multifuncional, llisa y plana


Per façanes, mur integral, divisions interiors, revestiments, envans pluvials, sostres, encofrats, sol flotant, panells SIP, usos industrials, etc.

Exemple de revestimient de façana amb junta vista i pintada

‍Producte idoni tant per a l'obra nova com per a la rehabilitació


‍A més de les importants característiques ant-humitat, la incombustibilitat, l'aïllament acústic i tèrmic, la seva resistència als impactes i a les ratllades, suport per grans càrregues, entre d'altres, converteixen les plaques de ciment en el líder en qualitat per a la construcció en sec d'altes prestacions


‍Les plaques, a més, en tenir major densitat i l'haver estat sotmeses a autoclau, amb menys gruix aporten unes prestacions iguals o superiors a altres de major secció.


‍Curvatura: les plaques es poden corbar fins a un radi de 1m, permetent una alta llibertat creativa en el disseny de la façana o bé en la rehabilitació de les existents


‍Preparades per ser pintades i altres tipus d'acabat‍Certificacions:

‍D'acord amb la norma europea EN 12467, sobre Plaques planes de ciment reforçat amb fibres: marcatge CE

‍Certificació ecològica EPD (Declaració Mediambiental del Producte) i LCA (Avaluació del cicle de vida)


‍Resistència al foc:

‍Classificació europea de reacció al foc dels materials segons EN13501-1 Euro classe: CLASSE A1 NO COMBUSTIBLE, sense contribució en grau màxim al foc.

‍Mur integral 


‍Evolució del mur d'obra tradicional al mur de construcció en sec

‍Avui dia, en la major part dels casos, els murs han deixat de ser de càrrega, de manera que és perfectament possible i, fins i tot millor, en molts casos, la construcció del mur mitjançant sistemes en sec que, a més d'oferir una major lleugeresa, proporcionen uns resultats superiors d'aïllament tant tèrmic com acústic, ocupant una superfície inferior als sistemes tradicionals

‍Es composa per una simple o doble estructura de muntants i canals metàl·lics (depenent dels valors d'aïllament tèrmic i acústic que es vulguin obtenir), que s'instal·la entre els forjats de l'estructura existent. A la cambra es col·loca l'aïllament i una barrera de vapor tipus Tyvek. Sobre la estructura es col·loquen les plaques Z-ment que reben un tractament de juntes especial i, posteriorment, es revesteixen pel costat exterior amb un acabat de pintura, etc.


‍Mur integral i façana ventilada


‍Sistema de mur integral al qual s'afegeix una façana ventilada amb els seus propis perfils i sistemes.

‍Per a la façana ventilada es poden utilitzar a més dels nostres productes, els sistemes i productes de qualsevol dels fabricants existents en el mercat.

Exemple de mur integral més façana ventilada

Placa Multiús:


Es manipula fàcilment com un tauler de fusta

A més de les aplicacions anteriors s'utilitza en múltiples aplicacions: sòl flotant, encofrat perdut, coberta deck, panell SIP, etc.

Característiques

• Resistència al foc - Classe "A1". no combustible

• Altament resistent a l'atac de podridura, tèrmits i rosegadors i la majoria dels agents químics

• Resistent a canvis climàtics i inclemències

• Estructuralment fort

• Substrat ideal per a diversos tipus de recobriment

• Facilitat de manipulació i ràpida instal·lació

• Adequat per a tot tipus d'acabat decoratiu

Descripció

• Superfície llisa

• Cants rectes

Per a més informació tècnica, es recomana la descàrrega dels catàlegs:

Segueix-nos

Este sitio web utiliza cookies. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.